Oferta eksportowa na MTP 1967

Dodano dnia: 29/04/2019

Rozwój rolnictwa wymaga m. in. intensywnego wprowadzania postępu technicznego w konstrukcji ciągników i maszyn rolniczych oraz przekazania rolnictwu maszyn nowoczesnych, wydajnych i sprawnych w eksploatacji. Dzięki ścisłej współpracy zakładów produkujących sprzęt rolniczy z rolnictwem i jego placówkami naukowo-badawczymi, przemysł polski opracował i uruchomił w ostatnich latach wiele nowych typów maszyn rolniczych, które dorównują swym poziomem najlepszym wyrobom zagranicznym. W wyniku wszechstronnych badań laboratoryjnych i polowych nad prawidłowością rozwiązań konstrukcyjnych oraz określeniem przydatności eksploatacyjnej, produkowane maszyny spełniają wymagania, jakie stawia nowoczesne rolnictwo przed konstruktorami tego sprzętu, a w tym nade wszystko zwiększenie wydajności i obniżenie kosztów ich eksploatacji.
Program produkcji rozszerzany jest systematycznie o nowe maszyny rolnicze, tworzone są zunifikowane rodziny maszyn i wreszcie umocniono bazę mocy produkcyjnej zakładów. Te główne osiągnięcia pozwoliły uzyskać polskiemu przemysłowi maszyn rolniczych należne mu miejsce w światowym przemyśle budowy sprzętu rolniczego i zapewnić odpowiedni start do nowych zadań, tak w zakresie pokrycia potrzeb kraju, jak i na zbyt na rynki zewnętrzne.
Dla zapewnienia należytego rozwoju produkcji eksportowej w przemyśle ciągników i maszyn rolniczych wprowadza się zasadę sprawowania obsługi technicznej eksportowanych wyrobów przez zakłady produkcyjne.
Obowiązek taki istniał oczywiście dotychczas, ale obciążał on centralę handlu zagranicznego. Sprawowanie obsługi technicznej eksportowanych wyrobów polega w szczególności na:
– zabezpieczeniu importerów w dokumentację techniczno-rozruchową,
– sprawowaniu obsługi gwarancyjnej,
– zabezpieczeniu eksportowych wyrobów w części zamienne w okresie gwarancyjnym,
– sprawowaniu obsługi technicznej na zlecenie i rachunek odpowiedniej centrali handlu zagranicznego.
Tegoroczna ekspozycja targowa przemysłu maszyn rolniczych pokazuje przykładowo szereg maszyn, których walory eksploatacyjne docenia już szereg odbiorców zagranicznych oraz krajowych.
Poniżej przedstawiono niektóre dane związane z wyrobami prezentowanymi na tegorocznych Targach Poznańskich.

Narzędzia do uprawy gleby

Na szczególną uwagę zasługuje nowa rodzina pługów ciągnikowych typu Pz. Są to pługi zawieszane o różnej liczbie korpusów płużnych, a więc różnej szerokości roboczej, dostosowane do pracy w różnych warunkach glebowych i terenowych. Nowoczesna i prosta ich konstrukcja oparta jest na zunifikowanej ramie z rur o przekroju prostokątnym. Słupice korpusów płużnych mają przekrój owalno-rurowy. Zastosowano w nich dzielone odkładnice z wymienną piersią, co pozwoliło na 2-krotne zwiększenie trwałości eksploatacyjnej skrzydła odkładnicy. W skład tej rodziny wchodzą również pługi dostosowywane do orki pogłębianej do głębokości nawet 40 cm, jako też pługi podorywkowe pięcioskibowe.
Pługi te zostały wszechstronnie przebadane w różnych warunkach glebowych i uzyskały bardzo pozytywne opinie.

Pług zawieszany trzyskibowy z pogłębiaczami Pz-23op.

Pług zawieszany pięcioskibowy Pz-525.

Pługi talerzowe zawieszane typu PTz produkowane jako 2- i 3- talerzowe polecane są do orki głębokiej, a szczególnie gleb zadarnionych i nowin. Mogą również pracować na glebach zakamienionych.

Pług talerzowy PTz-2.

Na rynkach zagranicznych znane są i cenione również brony talerzowe przyczepiane typu BTC-2,5 oraz zawieszane BTz-2.

Brona talerzowa ciągnikowa BTz-2.

Brona talerzowa ciągnikowa BTc-2,5.

Niezawodnym i sprawnym narzędziem znanym już na wielu rynkach zagranicznych jest glebogryzarka GGz-1, przydatna głównie do uprawy zadarnionej gleby oraz do spulchniania gleby po orce zimowej, podorywki ściernisk i do prac uprawowych w warzywnictwie i ogrodnictwie.

Glebogryzarka zawieszana GGz-1,6.

Polski przemysł maszyn rolniczych, obok przykładowo tu podanych narzędzi, dysponuje szerokim asortymentem wyrobów przeznaczonych do uprawy gleb, takich jak: kultywatory, spulchniacze, brony, wały i inne. Produkowany jest również znaczny zestaw narzędzi do pociągu konnego.

Maszyny do nawożenia

Do nowoczesnych maszyn dorównujących poziomowi światowemu zaliczane są przez naszych odbiorców zagranicznych:
– rozsiewacze wapna typu RCW-2 i RCW-4, używane również do wysiewu nawozów mineralnych o mniejszej koncentracji czystego składnika NPK. Maszyny te już rozpowszechnione dzięki wysokiej wydajności, dobrej regulacji i ilości wysiewu, prostocie obsługi znajdują coraz szerszy krąg odbiorców tak krajowych, jak i zagranicznych.

Rozrzutnik wapna RCW-2.

Rozrzutnik wapna ciągnikowy RCW-4.

Do podstawowych maszyn, niezbędnych w każdym gospodarstwie, zaliczyć należy siewniki nawozowe, a w tym o symbolu SNT-2,6. Jest to maszyna zawieszana na trzypunktowym układzie ciągnika, przeznaczona do wysiewu nawozów mineralnych, zarówno pylistych, jak i granulowanych.

Siewnik nawozowy SNT-2,6.

Roztrząsacze obornika typu RT, służące do transportu i roztrząsania obornika, należą do maszyn cieszących się powszechnym uznaniem użytkowników krajowych i zagranicznych.
Mogą one być wyposażone również w adaptery do wysiewu nawozów mineralnych.

Maszyny do ochrony roślin

Wyrazem wysokich osiągnięć technicznych w dziedzinie aparatury do ochrony roślin są opryskiwacze typu ORZ-300A i ORC-600.
Opryskiwacz ORZ-300A jest zawieszany na ciągniku. Służy on do oprysku upraw polowych, przy użyciu belek polowych, w celu zwalczania chwastów, szkodników i chorób roślin. Do oprysku sadów i drzew służy specjalna rama łukowa, której zastosowanie eliminuje dodatkową obsługę agregatu. Zbiornik tego opryskiwacza o pojemności 300 dm3 wykonany jest z tworzywa sztucznego, odpornego na działanie wszelkich środków stosowanych w ochronie roślin. Maszyna ta wyposażona jest w nowoczesną, o małych gabarytach pompę przeponową napędzaną wałem odbioru mocy ciągnika przez wał przegubowo-teleskopowy.

Opryskiwacz ORZ-300A.

Przyczepiany opryskiwacz ORC-600 przeznaczony jest do opryskiwania upraw przy użyciu belek polowych i rozpylaczy międzyrzędzi oraz drzew i krzewów przy użyciu jednej lub dwóch lanc sadowniczych. Pojemność zbiornika 600 l. Zespół pomp przeponowych napędzany jest od wału przekaźnika mocy.

Maszyny do zbioru zbóż i zielonek

Samobieżny kombajn zbożowy KZB-3B, systematycznie usprawniany, zasłużył sobie na powszechne uznanie. Wyposażony jest on w bezstopniową przekładnię jezdną, kopiujący przyrząd tnący oraz układ hydrauliczny do regulacji prędkości jazdy, nagarniacza i zespołu przyrządu tnącego. Do pracy na terenach o podłożu grząskim i podmokłym może być dostarczany w wykonaniu na półgąsienicach (w miejsce przednich kół jezdnych) i z hydraulicznym układem wspomagającym kierowanie tylnymi kołami jezdnymi.
Na życzenie nabywcy dostarczane są podnośniki palcowe do wyległego zboża, podbieracz pokosów oraz zawieszane prasy do słomy.
Kombajn napędzany jest silnikiem wysokoprężnym o mocy ok. 65 KM.
Najwłaściwsza szerokość zespołu żniwnego to 3,3 m. Kombajn może być wyposażony w zbiornik na ziarno o pojemności 1,3 m3 bądź w urządzenie workujące. Wysokość cięcia regulowana w granicach 60-800 mm.

Kombajn ryżowy KZB-3R.

Produkowana wiązałka WC-5 stanowi nowoczesną i lekką maszynę posiadającą szereg poważnych zalet. Zastosowane w niej zamknięte napędy w skrzyniach przekładniowych mają maksimum pewności i bezpieczeństwa pracy. Dzięki zastosowanemu rozdzielaczowi obrotowemu zbędna jest obecność drugiego pracownika przy koszeniu zbóż wyległych i rzepaku. Nowoczesne rozwiązanie układu kinematycznego wiązacza zapewnia 100% wiązania. Produkowane są również wiązałki i żniwiarki do pociągu konnego.

Wiązałka WC-5.

Wysokosprawny, o nowoczesnym rozwiązaniu konstrukcyjnym ścinacz do zielonek SKH-2 należy do maszyn szczególnie pożądanych i mających szerokie zastosowanie. Przeznaczony jest on do sprzętu zielonek nisko i wysokołodygowych do zakiszania lub bezpośredniego skarmiania. Nadaje się również do ścinania łęcin ziemniaczanych, podbierania słomy z wałów i wstępnego ogławiania buraków. Ma on dwubiegową skrzynię przekładniową pozwalającą na momentalną zmianę obrotów bębna ścinającego w zakresie 1026 – 1430 obr/min. Umożliwia to oszczędne gospodarowanie mocą ciągnika w zależności od rodzaju zbieranej masy. Koła jezdne zamocowane są w układzie wahaczy przesuwnych wzdłuż osi poprzecznej maszyny. Daje to możliwość bezstopniowej regulacji rozstawu kół przy pracy w międzyrzędziach. Regulacja wysokości cięcia jest indywidualna dla każdego z kół przy pomocy dźwigników śrubowych wbudowanych w układ wahaczy.

Ścinacz zielonek SKH-2.

Poza konnymi i ciągnikowymi kosiarkami produkowanymi od szeregu lat, uruchomiono produkcję nowoczesnej lekkiej kosiarki KZ-3. Jest ona kosiarką uniwersalną, wyposażoną w przyrząd tnący do normalnego cięcia o szerokości roboczej 1,8 m. Na żądanie kosiarka może być wyposażona w przyrząd do średniego cięcia.
Do zbierania i prasowania siana oraz słomy służą produkowane i usprawnione prasy zbierające typu PZS-3.

Prasa zbierająca PZS-3.

Czyszczenie i suszenie

Do czyszczenia ziarna i nasion na cele nasienne i konsumpcyjne służą produkowane czyszczalnie typu CZ-21. Efektem pracy tej czyszczalni jest ziarno o czystości 99,7%. Prosta konstrukcja, łatwa obsługa i wysoka jakość czyszczenia – to zalety tej maszyny. Czyszczalnia może pracować w magazynach płaskich lub wielokondygnacyjnych.
Wyposażenie podstawowe stanowi 26 sit oraz płaszcze tryerów o kieszonkach Ø 5,5 mm. Na specjalne zamówienie może być dostarczony pełny zestaw sit w ilości 84 szt. oraz tryery o średnicach kieszonek od 2,5 do 9,0 mm. Tak bogate wyposażenie czyszczalni stawia ją w rzędzie czyszczalń klasy światowej.

Czyszczalnia CZ-21.

Do produkcji mączki siennej służy suszarnia bębnowa do zielonek o symbolu SB-1,5. Wydajność agregatu wynosi 1,5 t/godz. przy wilgotności początkowej 72% oraz końcowej 10%. Suszarnia może być dostarczana z piecem na paliwo stałe lub z piecem na paliwo ciekłe.

Suszarnia bębnowa SB-1,5.

Oprócz suszarni o wydajności 1,5 t suszu na godzinę produkowana jest również suszarnia o wydajności mniejszej – 1,0 t/godz. Suszarnie takie pracują sprawnie już od kilku lat w wielu gospodarstwach rolnych. Produkowane są również adaptery umożliwiające dodatkowo suszenie ziemniaków na tej maszynie.
Do omłotu zbóż zbieranych wiązałkami i żniwiarkami produkowane są wszechstronnie sprawdzone młocarnie czyszczące o wydajności od 4 do 15 q/godz.
Do wycierania z główek nasion koniczyny produkowane są bukowniki o symbolu BK-1100.

Maszyny do zbioru okopowych

W zakresie maszyn do zbioru ziemniaków produkowany jest szeroki wachlarz kopaczek począwszy od konnych jednorzędowych, które cieszą się olbrzymim popytem, poprzez kopaczki ciągnikowe przyczepiane elewatorowe, półzawieszane i zawieszane gwiaździste.

Kopaczka konna KKW.

Wśród wymienionych kopaczek na szczególną uwagę zasługują kopaczki typu KEP oraz kopaczka KGZW-1p.
Kopaczki typu KEP produkowane są w dwóch odmianach jako KEP-2 przeznaczone do pracy na terenach równinnych oraz KEP-2p do pracy na pochyłościach do 8o. Są to kopaczki ciągnikowe półzawieszane elewatorowe przeznaczone do współpracy z ciągnikiem o mocy od 25 KM wyposażonym w wałek odbioru mocy.
Kopaczki typu KEP nadają się do pracy przy rozstawie redlin od 60 do 70 cm. Bardzo lekka konstrukcja, łatwość transportu (koła ogumione), małe zapotrzebowanie mocy i niezawodna praca stawia te maszyny w rzędzie nowoczesnych.

Kopaczka KEP-2.

W roku 1966 uruchomiono produkcję kopaczki gwiaździstej wzmocnionej KGZW-1p, która w stosunku do poprzednio produkowanej  KGZ-1a posiada zmieniony układ kopania, bardziej korzystny, wzmocnioną ramę oraz cały zespół kopiący. Dzięki wymienionym zmianom kopaczka może pracować w różnych warunkach glebowych. Wyposażenie kopaczki w urządzenia przesuwne zmieniające jej położenie w stosunku do osi podłużnej ciągnika pozwala na pracę na zboczach.
Kopaczki KPP-2 z przenośnikiem poprzecznym mogą pracować jako maszyny samodzielne lub w zestawie maszyn przeznaczonych do rozdzielnej metody zbioru ziemniaków.

Kopaczka KPP-2.

W zakresie maszyn do zbioru buraków, obok produkowanego już od kilku lat kombajnu KBC-1 uruchomiono również produkcję dwurzędowego kombajnu KBC-2.
Kombajny te cechuje dokładna praca: nie pozostawiają one buraków na ziemi, nie kaleczą ich i dokładnie ogławiają. Do budowy kombajnu użyto materiałów wysokiej jakości, a elementy robocze oraz pręty przenośników są ulepszone cieplnie. Gwarantuje to bezawaryjną pracę i długą żywotność kombajnu. Podnoszenie i opuszczanie zespołów roboczych jest ułatwione dzięki zastosowaniu układu hydraulicznego.

Kombajn do zbioru buraków cukrowych KBC-1.

Maszynami do dwufazowej metody zbioru buraków są ogławiacze i wyorywacze. Ogławiacz do buraków OBC-2 ogławia liście jednocześnie z dwóch rzędów i ładuje je na przyczepę. Ogławiacz jest maszyną o nowoczesnej konstrukcji i estetycznym wyglądzie. Całość konstrukcji wsparta jest na ramie z rur. Wysokość ogławiania jest regulowana przez opuszczenie lub podnoszenie czujnika wraz z nożami ogławiającymi. Ogławiacz współpracuje z ciągnikami o mocy 30-40 KM.

Ogławiacz z ładowaczem liści OBC-2.

Wyorywacz do buraków WBC-2 jest maszyną półzawieszaną współpracującą z ciągnikiem o mocy 30-40 KM. Wykonuje on drugą część pracy w rozdzielnej metodzie zbioru buraków, tj. wyoruje on jednocześnie dwa rzędy buraków, oczyszcza je i przenosi na jadącą obok przyczepę lub załadowuje do własnego zbiornika opróżnianego okresowo.

Maszyny do przygotowywania pasz

Spośród znacznego asortymentu maszyn dla gospodarki podwórzowej, produkowanych w Polsce, dużym uznaniem cieszy się rozdrabniacz bijakowy RB-1,3. Maszyna ta służy do rozdrabniania na śrutę wszelkiego rodzaju zbóż i nasion strączkowych. Może być on stosowany w gospodarstwach różnej wielkości. Nowoczesna lekka konstrukcja, łatwa obsługa i niezawodność w pracy sprawiają, że maszyna ta zdobyła szerokie uznanie odbiorców zagranicznych i krajowych.

Rozbijacz bijakowy RB-1,3.

„Maszyny i ciągniki rolnicze”
Maj 1967

Przygotował i nadesłał Mateusz Stasiński

 

Zobacz więcej na